Skip to main content
Palveluasennetta! -blogisarjaTueksi itsenäiseen asumiseen

Blogi: Vapaaehtoisten työpanoksen aito arvostaminen toteutuu vain vapaaehtoistyön organisointiin panostamalla

Kirjoittaja 11.2.202022 syyskuun, 2020Ei kommentteja
TUAS toiminnan vapaaehtoisia

Vuonna 2018 tehdyn tutkimuksen mukaan jopa 40 % Suomen väestöstä tekee vapaaehtoistyötä. Tämä siis tarkoittaa reilusti joka kolmatta suomalaista, eli 1,7 miljoonaa henkilöä. Vapaaehtoistyötä tehdään keskimäärin 18 tuntia ja yhteensä yli 170000 henkilötyövuoden edestä. Nämä luvut kuvaavat hyvin vapaaehtoistoiminnan suurta merkitystä yhteiskunnassamme.

TUAS toiminnan vapaaehtoisia

Järjestötyöntekijänä seuraan mielelläni yhteiskunnallista keskustelua, ja vapaaehtoistyö onkin usein merkittävässä roolissa keskusteltaessa hyvinvointiyhteiskunnan palvelujärjestelmien tulevaisuudesta. Yksilön halu auttaa ja kantaa sosiaalista vastuuta kanssaihmisistään on arvokas voimavara, jota hyödynnetään monenlaisissa tehtävissä. Vapaaehtoistyö on aiheena ajankohtainen ja keskustelu siitä onkin saanut viime vuosina tilaa myös tiedotusvälineissä. Keskustelua on käyty muun muassa kolmannen sektorin ja julkisen sektorin työnjaosta ja vastuualueista.

Kuntien heikosta taloustilanteesta johtuen niiden vaikeudet sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäjänä ovat yleistyneet, ja siten odotuksia kohdistetaan yhä vahvemmin järjestöjen suuntaan. Järjestötoiminnan toivotaan paikkaavan niitä puutteita, joita julkisen ja yksityisen sektorin toiminnoissa syntyy. Tutkimusten mukaan järjestöjen merkitys korostuu etenkin ennaltaehkäisevässä ja jälkihoidon työssä. Oma näkemykseni on, että kolmas sektori nähdään nykyään laaja-alaisena sekä yhteiskunnallisesti merkittävänä sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajana.

Kuten kolmannella sektorilla usein, myös Turun Kaupunkilähetyksessä vapaaehtoistyöntekijät ovat äärimmäisen tärkeä ja keskeinen voimavara. Vapaaehtoiset toimivat työntekijöiden työpareina tukien asiakkaitamme arjessa. Olemme olleet onnekkaita, sillä toiminnassamme on tälläkin hetkellä mukana suuri joukko motivoituneita vapaaehtoisia. Tämä on hyvä tilanne, jota ei kuitenkaan voi pitää itsestäänselvyytenä.

TUAS toiminnan vapaaehtoisia

Turun Kaupunkilähetys ry:ssä uskomme, että vapaaehtoistoiminnan organisointia ja sen keinoja on jatkuvasti kehitettävä, jotta tilanne pysyy hyvänä jatkossakin. Kilpailu vapaaehtoisista kovenee sitä mukaa kun järjestöihin kohdistuva paine järjestää sosiaalialan tukitoimia kasvaa. Rekrytointeihin panostamisen lisäksi onkin tärkeää pyrkiä vahvistamaan toiminnassa jo mukana olevien vapaaehtoisten sitoutumista. Sitoutuminen puolestaan edellyttää, että vapaaehtoiset saavat riittävästi tukea tehtävässään toimimiseen sekä aitoa arvostusta tekemästään merkityksellisestä työstä. Vapaaehtoisia tulee kuulla ja osallistaa toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä, jotta toiminta vastaisi mahdollisimman hyvin myös heidän tarpeitaan ja toiveitaan. Kun työstä ei saa rahapalkkaa, täytyy sen olla mielekästä ja palkitsevaa muilla tavoin.

Vapaaehtoistyön organisointi ei ole puuhastelua, joka hoituu vasemmalla kädellä muiden töiden ohessa, vaan se on äärimmäisen tärkeä osa työnkuvaamme, johon on varattava myös riittävät resurssit. Vapaaehtoistyön organisointi sisältää niin koulutusten, toiminnanohjausten, virkistysten, vertaistuen kuin yksilöohjauksen järjestämistä ja tarjoamista kaikille toiminnassa mukana oleville vapaaehtoisille.

Vapaaehtoisista huolehtiminen vaatii siis työtä ja osaamista, mutta kokemuksemme mukaan kannattaa siihen kuitenkin panostaa. Se, että vapaaehtoiset haluavat jäädä mukaan toimintaan useamman kuin yhden tukisuhteen ajaksi, vähentää myös painetta uusien vapaaehtoisten rekrytoinnista. Lisäksi heille kertyneen kokemuksen ja osaamisen hyödyntäminen useammassa tukisuhteessa, vaikuttaa varmastikin positiivisesti myös tarjotun tuen laatuun. Tällaisessa tilanteesta hyötyvät kaikki: niin vapaaehtoiset, työntekijät kuin asiakkaatkin.

Vapaaehtoisten tyytyväisyyteen voi vaikuttaa moni asia ja on tärkeää huolehtia siitä, että heillä on riittävästi mahdollisuuksia tuoda ajatuksiaan esiin. TUAS-toiminnassa mukana olevat vapaaehtoiset vastaavat tukisuhteen aikana 1-2 kertaa laadulliseen kyselyyn, joka kartoittaa heidän kokemustaan niin tukisuhteesta ja TUAS-toiminnasta yleensäkin. Kysely on anonyymi ja se toteutetaan tablettikyselynä. Iloksemme yleisarvosanaksi TUAS-toiminnasta vapaaehtoiset antoivat viime vuonna 4,8 (asteikolla 1-5). Työntekijät kartoittavat vapaaehtoisten ajatuksia myös vuosittaisissa työparikeskusteluissa.

TUAS toiminnan vapaaehtoisia

Teemme mielellämme yhteistyötä myös oppilaitosten kanssa. Vuoden 2019 lopulla Humanistisen ammattikorkeakoulun yhteisöpedagogi opiskelija tutki lopputyönään kartoitti opinnäytetyönään TUAS:in vapaaehtoisten tyytyväisyyttä heille tarjottuun tukeen. Tutkimustulosten mukaan tukitoiminnot saavat kautta linjan kiitettävät arvosanat. Kyselyyn osallistuneiden vapaaehtoisten mukaan Turun Kaupunkilähetys toimijana ja TUAS toimintona edustavat sellaista organisaatiota, jossa halutaan olla mukana ja joka täyttää helposti sitouttavan organisaation tunnusmerkit. Iloitsemme näistä tuloksista ja sitoudumme satsaamaan upeista vapaaehtoisistamme jatkossakin. Koska ilman vapaaehtoisia, ei olisi myöskään meitä.

Kirjoittaja:
Sari Heino
vastaava koordinaattori, TUAS Nuorten tuettu asuminen